Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Luna Maria

Algemene voorwaarden van 1 april 2019, uitgegeven door Luna Maria aangeduid als voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66929598

©Luna Maria

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Luna Maria: de ondernemer, Luna Maria gevestigd te Leerdam, Leliestraat 23, 4142 ZG;
  2. De consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met Luna Maria, zoals onder andere omschreven;
  3. Het werk en de overeenkomst: het totaal van de tussen de consument en ondernemer overeengekomen diensten en producten. Hieronder worden onder andere verstaan abonnementen, losse trainingslessen, schema’s, consulten, pakketten en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, voeding en training.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, die de ondernemer doet, op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van het werk die hij sluit met de consument.

2.2       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Artikel 3: Het aanbod

3.1       Luna Maria kan het aanbod zowel digitaal – via de website, sociaal media of per e-mail – als mondeling uitbrengen.

3.2       Het aanbod omvat een omschrijving van het te leveren werk, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1       De overeenkomst tussen Luna Maria en de consument komt tot stand door middel van het aanmelden via een formulier van Luna Maria. Dit kan digitaal zijn via de aanmeldapplicatie, per e-mail, via de website, dan wel fysiek;

4.2       Na betaling van de consument via de aanmeldapplicatie, dan wel via pin geldt dat de overeenkomst geldig is.

4.3       De consument kan rechten of verplichtingen uit hoofde van de tussen Luna Maria en hem gesloten overeenkomst niet overdragen of bezwaren. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking.

4.4       Indien de consument binnen de bedenktijd van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst besluit af te zien van de overeenkomst, is Luna Maria gerechtigd om voor het aantal dagen dat de consument gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Luna Maria, kosten in rekening te brengen.

Artikel 5: Privacy

5.1       Luna Maria verwerkt persoonsgegevens van de consument binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2       In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Luna Maria de persoonsgegevens voor de doeleinden:

 a.    Facturatie;

 b.    Debiteurenadministratie;

 c.    Het zo goed mogelijk kunnen begeleiden van de klant door middel van een gedegen plan

 d.    Klachtenafhandeling;

 e.    Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden;

 f.    Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en

salesactiviteiten met betrekking tot de diensten van Luna Maria.

Artikel 6: Verplichtingen van partijen 

6.1       Luna Maria levert persoonlijke diensten op maat, bestaande uit adviezen en trainingen op het gebied van: persoonlijke ontwikkeling, voeding en training.

6.2       Doordat diensten van Luna Maria gedeeltelijk online geleverd worden, kan Luna Maria niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

6.3       Luna Maria zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de consument ontvangen wordt.

6.4       De consument is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met programma’s van Luna Maria.

6.5       De consument is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren en verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de consument aan Luna Maria kenbaar zal worden gemaakt.

6.6       De consument is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Luna Maria en derden, ten gevolge van de door de consument verstrekte informatie.

6.7       De consument gaat akkoord dat Luna Maria alle door de consument aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

6.8       Luna Maria behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Luna Maria te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de consument gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de consument gedeelde informatie of activiteit niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

7.1       De verplichting tot schadevergoeding van Luna Maria op grond van welke wettelijke grondslag dan ook is beperkt tot die schade waartegen Luna Maria uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

7.2       Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de consument en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook;

b. schade, verlies of diefstal van eigendommen van de consument en/of derden;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Luna Maria.

Artikel 8: Prijsaanpassing

8.1       Luna Maria is gerechtigd de prijzen maximaal één keer per kalenderjaar naar redelijkheid en billijkheid aan te passen. Indien de consument daarmee niet akkoord gaat, is hij gerechtigd binnen 14 dagen na mededeling van de prijsaanpassing de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 9: Betaling 

9.1       Abonnementen worden per maand op een vast tijdstip afgeschreven van de IBAN van de consument.

9.2       Betaling van het coachingpakket en strippenkaarten wordt vooraf ineens aan Luna Maria voldaan.

9.3       Anders dan in artikel 9.2 bepaald, kunnen partijen voor het coachingpakket overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen en Luna Maria zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten. 

9.4       De losse trainingen worden per training betaald. Consument dient het bedrag van de losse training vooraf te voldoen door op locatie te pinnen of vooraf via de aanmeldapplicatie te betalen.

Artikel 10: Niet-tijdige betaling 

10.1     Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.  

10.2     Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Luna Maria de wettelijke rente ex artikel 6:119BW in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.

10.3     Blijft betaling na sommatie uit, dan is Luna Maria gerechtigd de vordering uit handen te geven en komen de incassokosten, rente en schade voor rekening van de consument.

Artikel 11:  Beëindiging en opschorting

11.1     Een coachingpakket eindigt automatisch na verloop van de contractduur.

11.2     Een abonnement wordt na de overeenkomen contractduur automatisch verlengd. Na deze periode kan het abonnement met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn opgezegd worden, tenzij de consument een nieuwe overeenkomst met Luna Maria sluit.

11.3     De consument kan zijn/haar overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

11.4     Luna Maria behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de consument in de lessen of tijdens de coaching de overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

11.5     Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan na overleg met Luna Maria.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt Luna Maria de eigendomsrechten en alle intellectuele eigensomrechten (zoals auteursrechten) op alle door haar verstrekte informatie, ontwerpen, modellen, afbeeldingen en gedane aanbiedingen. De hiervoor bedoelde gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luna Maria niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.

12.2     Luna Maria verleent de consument een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van Luna Maria te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1     Het Nederlands recht is van toepassing. 

13.2     Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Luna Maria neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.